Regulamentul de desfășurare a programului de finanțare  „Lumea prin Culoare și Sunet”, ediția 2020

17.03.2020

Programul de finanțare „Lumea prin Culoare și Sunet”, ediția 2020, este organizat de Fundația Orange, o organizație non-profit de naționalitate română, înregistrată la Registrul Asociațiilor, Fundațiilor și Federațiilor sub nr. 5/28.02.2012, având C.I.F. 29937530, numită în cele ce urmează și Organizatorul. Mai multe informații referitoare la activitatea Fundației Orange puteți găsi pe site-ul www.fundatiaorange.ro.

Fundația Orange are dreptul de a modifica prezentul Regulament oricând pe durata desfășurării Concursului. Orice modificare va fi publicată pe platforma online www.finantare.fundatiaorange.ro și va fi aplicabilă din momentul publicării modificării sau la un moment ulterior publicării, după cum va fi indicat de către organizator.

Regulamentul de desfășurare și participare la programul de finanțare „Lumea prin Culoare și Sunet”- ediția 2020 – este public si disponibil celor interesați pe platforma online www.finantare.fundatiaorange.ro și prezintă informații referitoare la:          

 • modul de desfășurare a programului de finanțare „Lumea prin Culoare și Sunet, ediția 2020, organizat de Fundația Orange – numit în cele ce urmeaza și „concurs” sau „program”,
 • procedura de depunere a proiectelor participante
 • criteriile de selecție și de alegere a proiectelor câștigătoare

În cadrul acestui program se vor acorda prin concurs finanțări în scopul derulării de proiecte destinate îmbunătățirii calității vieții persoanelor cu deficiențe de vedere și/sau auz.

Participanți la concurs pot fi: organizații neguvernamentale (asociații, fundații sau federații), instituții educaționale, instituții medicale, instituții culturale, care pot să depună propuneri de proiecte în vederea obținerii de finanțare pentru derularea de programe în domenii precum educație, mobilitate, cultură, integrare socială, în beneficiul acestor persoane.

Fundația Orange oferă în cadrul programului de finanțare „Lumea prin Culoare și Sunet”- ediția 2020, 3 tipuri de finanțare, după cum urmează:

 • Grant 1: 85.000-100.000 Euro/proiect pentru maxim 2 proiecte; acest grant se adresează exclusiv unor proiecte colaborative, cu o durata de minim 24 de luni, realizate în parteneriat de 2 organizații. Proiectele trebuie să aibă acoperire națională sau un numar mare de beneficiari și o componentă digitală avansată;
 • Grant 2: 18.000-20.000 Euro/proiect pentru maxim 2 proiecte cu o durată de desfășurare de minim 12 luni;
 • Grant 3 : 10.000-12.000 Euro/proiect pentru maxim 2 proiecte cu o durată de desfășurare de până în 12 luni.

Concursul de finanțare „Lumea prin Culoare și Sunet” se desfășoară exclusiv pe platforma online finantare.fundatiaorange.ro. Propunerile de proiect expediate pe o altă cale decât prin intermediul acestei platforme online nu vor fi luate în considerare.

I. Condiţii generale de înscriere

I.1. Domenii susținute prin Fondul de finanțare „Lumea prin Culoare și Sunet”:

Fondul își propune să contribuie la îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu deficiențe de vedere și/sau de auz prin susţinerea de proiecte în domeniile: educație, cultură, mobilitate în scopul de a le asigura o viață autonomă și de a îmbunătăți integrarea lor socială. Prioritate vor avea proiectele cu o componentă digitală avansată (în cazul proiectelor colaborative Grant 1) și cu o intervenție cu impact la nivel național.

I.2. Valoarea financiară a programului

Valoarea totală a Fondului „Lumea prin Culoare și Sunet” ediția 2020 este de 250.000 EUR.

Valoarea sprijinului financiar acordat de Fundația Orange unui proiect poate varia între 10.000 (proiecte simple) şi 100.000 EUR (proiecte colaborative). 

În funcție de calitatea aplicației, tipul activităților propuse și a rezultatelor estimate, Fundația Orange își rezervă dreptul de a propune finanțarea parțială din suma totală solicitată de organizația aplicantă. În funcție de tipul de proiecte înscrise în concurs, Fundația Orange își rezervă dreptul de a aloca mai multe finanțări pentru una din categoriile de mai sus sau nici o finanțare pentru vreo categorie de grant din cele trei, așa cum sunt ele prezentate la începutul regulamentului.    

I.3. Perioada de desfășurare a concursului de finanţare

Data lansării concursului de finanţare este 17 martie 2020.

Data limită pentru trimiterea formularelor de aplicare şi a anexelor este 16 aprilie 2020, ora 16:00. Începând cu 16 aprilie 2020, ora 16:01, perioada de aplicaţie se încheie, iar platforma online nu va mai permite trimiterea nici unei aplicaţii către organizatori

Procesul de selecţie a proiectelor va cuprinde două etape:

 • Preselecţia aplicaţiilor pe baza criteriilor de eligibilitate, menționate la art. II, se va face în perioada: 16 aprilie-29 mai 2020. Preselecția va fi realizată de un forum consultativ format din: experți și specialiști în domeniul accesibilității și integrării persoanelor cu deficiențe de vedere și/sau de auz, reprezentanți ai ARC of Business SRL, reprezentanți ai Fundației Orange și beneficiari pentru fiecare din cele două tipuri de deficiențe (văz și/sau de auz). Ȋn cadrul acestei etape, pot fi realizate interviuri și vizite la organizaţiile aplicante sau pot fi cerute clarificari.
 • Selecţia finală pe baza criteriilor de selecţie, menționate la art. III, va fi făcută de Consiliul Director al Fundației Orange în perioada: 30 mai  – 13 iulie 2020.

Ȋntocmirea contractelor de sponsorizare între Fundația Orange și câștigători: se va face până la finalul lunii august 2020 (ARC și Fundația Orange).

Anunţarea rezultatelor concursului: Organizatorul va anunța public câștigătorii pe platforma online finantare.fundatiaorange.ro până la finalul lunii august 2020 (Fundația Orange)

Perioada de implementare a proiectelor:

 • Grant 1: durata între 24 și 36 de luni
 • Grant 2: durata între 12 și 18 luni 
 • Grant 3: durata de maxim 12 luni

Decizia juriului este finală şi irevocabilă. Juriul este format din membrii Consiliului Director al Fundației Orange.

Fundația Orange îşi rezervă dreptul de a renunţa la proiectele câştigătoare în cazul în care organizaţiile desemnate câştigătoare nu semnează contractul în decurs de două săptămâni de la primirea modelului de contract. Ȋn acest caz, va fi desemnat câştigător următorul proiect aflat pe lista de selecţie (proiectul care întruneşte punctajul următor, în ordine descrescătoare).

În unele cazuri, Fundația Orange va face recomandări pentru îmbunătățirea proiectului.

În unele cazuri, Fundația Orange va cere lămuriri și documente suplimentare pentru o bună evaluare a proiectului. 

I.4. Condiții de parteneriat pentru proiectele colaborative cu valoare între 85.000 – 100.000 Euro  – Grant 1

Pentru proiectele colaborative (cu o valoare cuprinsă între 85.000-100.000 Euro/proiect), Fundația Orange încurajează organizațiile să aplice cu un proiect colaborativ între 2 instituții/organizații, proiect care să ofere o soluție integrată pentru grupul de beneficiari. Ca o aplicație să fie considerată eligibilă pentru Grant 1, proiectul trebuie să fie propus de două organizații diferite, denumite în continuare „Parteneri(i)”.

Toți Partenerii trebuie să îndeplinească condițiile de eligibilitate din Secțiunea II.1. a prezentului regulament.

Partenerii vor desemna de comun acord o organizație dintre cei 2 Parteneri – manager de proiect (denumit în continuare Partener Solicitant) din cei 2 Parteneri, unic punct de contact al proiectului, care va depune aplicația din partea tuturor celor două entități pe platforma finantare.fundatiaorange.ro.

În cazul proiectelor colaborative, parteneriatul între organizaţii se referă la implementarea unui proiect cât mai amplu, la nivel naţional. Cele 2 organizaţii vor avea roluri şi responsabilităţi complementare în realizarea proiectului. Recomandarea Fundației Orange este să nu se depășească numărul de 2 parteneri, însă dacă pentru amploarea sau logica proiectului se consideră că este important să fie inclus un număr mai mare de parteneri, acest lucru rămâne la alegerea aplicanţilor.

Parteneriatul colaborativ între organizaţii NU exclude şi alte parteneriate locale / acorduri de colaborare în cadrul proiectului cu scopul îndeplinirii cât mai bine a obiectivelor acestuia şi a atingerii unui număr cât mai mare de beneficiari din toată ţara, aceste colaborări fiind încurajate, fără să existe o limitare a numărului lor. Exemplu: o organizaţie care doreşte implementarea unui proiect în unităţi de învăţământ la nivel naţional, poate încheia un acord local de colaborare cu fiecare unitate în parte pentru ca aceasta să devină beneficiar al proiectului, fără ca respectivele unităţi de învăţământ să se numere printre Partenerii aplicanţi în Grantul 1 colaborativ.

Partenerul Solicitant se va asigura de buna desfășurare a întregului proiect, va asigura integrarea tuturor informațiilor primite de la toți partenerii în rapoarte de activitate și bugetare, se va asigura de buna realizare a tuturor activităților din proiect în termenii agreați.

Suma maximă pentru care Partenerul Solicitant poate aplica în cadrul ediției prezente este de 100.000 Euro per proiect.

Toate cele două entități din parteneriat trebuie să aibă capacitatea și experiența să desfășoare activitățile pe care le propun în proiect. În acest sens, Partenerul Solicitant va include în formularul de înscriere în concurs, la Secțiunea Parteneri, o scurtă descriere despre rolul și expertiza pe care fiecare Partener o aduce în proiect prin care să se demonstreze capacitatea organizațională a Partenerilor de a își desfășura cu succes activitățile. 

1.4.1. Acord de parteneriat

În cazul proiectelor colaborative – Grant 1 – este obligatorie încheiererea în prealabil a unui acord de parteneriat între cele 2 organizații. Acordul de parteneriat va fi semnat în original de  partenerii, scanat și încărcat pe platformă în format .pdf. De asemenea, el va reprezenta anexa la contractul de sponsorizare între Fundația Orange și Partenerul Solicitant.

În acordul de parteneriat, organizațiile vor include o scurtă descriere cu următoarele informații:

 • Numele organizațiilor partenere, organizarea legală, descrierea membrilor echipei și rolul fiecăruia în desfășurarea activităților din proiect
 • Responsabilitățile fiecărui Partener
 • Modalitatea de împărțire a costurilor de proiect între cei doi Parteneri
 • Modalitatea de lucru între Parteneri: cum vor comunica, cum se vor ține la curent, mai ales din punct de vedere financiar
 • Modalitatea de soluționare a conflictelor și de reducere a riscurilor ce pot apărea în desfășurarea proiectului

I.5. Condiții de derulare a proiectelor câștigătoare și modalitatea de plată a finanțărilor

Fiecare proiect se va desfăşura în baza unui contract de sponsorizare încheiat între Fundația Orange şi organizaţia câştigătoare.

În cazul proiectelor colaborative (Grant 1) Fundația Orange va realiza contractul cu Partenerul Solicitant care, la rândul său, are încheiat un acord de parteneriat cu ceilalți parteneri din proiect, conform mențiunilor de la secțiunea 1.4.1.

Formularul de aplicaţie și bugetul vor constitui anexă la contractul de sponsorizare şi vor detalia modul de implementare a proiectului.

Plata finanţării se va face în tranşe, conform condiţiilor stipulate în contractul de sponsorizare, prin virament bancar. Intervalul de plată şi valoarea tranşelor vor fi stabilite în funcție de perioada de desfăşurare a proiectului şi de necesarul de cheltuieli pentru implementare şi vor fi detaliate în contract. Prima tranşă va reprezenta maxim 50% din valoarea totală a proiectului.

La anumite intervale de timp, agreate în contractul de sponsorizare, Partenerul Solicitant sau organizaţia care derulează proiectul va trimite către Fundația Orange rapoarte intermediare pentru informare asupra desfăşurării proiectului. Fundația Orange va pune la dispoziția organizațiilor un model de raportare narativă și financiară în limba engleză, pe care partenerii vor avea obligația să îl folosească. Organizaţiile selectate vor prezenta rapoarte de activitate în formulare standard respectând condiţiile ce vor fi precizate în acordul de finanţare şi vor permite evaluatorilor să aibă acces la documentele necesare.

Ȋn cazul în care raportarea intermediară nu reflectă îndeplinirea activităţilor menţionate în contract, Fundația Orange îşi rezervă dreptul de a nu plăti tranşele de finanțare rămase neplătite.

Organizațiile câştigătoare au obligaţia să utilizeze finanţările primite în cadrul acestui concurs exclusiv pentru implementarea proiectului depus în cadrul acestui concurs, a cărui derulare va fi detaliată în contractul încheiat cu Fundația Orange. 

I.6. Condiţii de finanţare

În cazul Granturilor 2 și 3, în valoare de 10.000 – 12.000 Euro și respectiv de 18.000 – 20.000 Euro, contribuţia organizaţiei solicitante la realizarea proiectului va fi de minim 10% din bugetul total al proiectului şi poate consta integral în contribuţie în natură (de exemplu: munca voluntarilor, utilități, echipamentele puse la dispoziţie pentru realizarea proiectelor, costuri de resurse umane direct legate de implementarea proiectului etc.).

În ceea ce privește granturile colaborative (Grant 1) în valoare de 85.000 – 100.000 de Euro, contribuția totală cumulată a partenerilor va fi de minim 10% din bugetul total al proiectului.

Costurile de proiecte trebuie să fie realiste și proporționate cu activitatea pe care o reprezintă.

Pentru proiectele colaborative (Grant 1), Partenerul Solicitant are responsabilitatea de a strânge și de a centraliza toate raportările primite de la partenerii proiectului într-un raport de activitate unic pe care-l va trimite Fundației Orange.

Proiectele vor fi monitorizate și evaluate inclusiv prin vizite la faţa locului de către reprezentanții Fundației Orange.

Fundația Orange își rezervă dreptul de a cere documente justificatoare iar în cazul achizițiilor de echipamente sau servicii în sumă mai mare de 45.000 RON, Fundația Orange poate solicita organizarea de licitații deschise pe www.e-licitatie.ro.

Dacă aplicantul primeşte fonduri pentru respectivul proiect şi din alte surse, el va prezenta finanţatorului un document cu sursele de finanţare ale proiectului şi acceptul lor ca Fundaţia Orange să se alăture proiectului. Nu vor fi considerate eligibile pentru acest program proiectele ai căror finanţatori sau sponsori actuali solicită titulatura de finanţator/sponsor unic sau principal.

Toate materialele realizate în cadrul unui proiect finanţat prin acest program vor menţiona numele si logo-ul Fundației Orange pe perioada desemnată prin contract. Este datoria organizaţiilor susţinute să obțină toate acordurile necesare din partea beneficiarilor/familiei beneficiarilor pentru filmările şi fotografiile ce vor fi realizate pentru a promova proiectul în mass-media.

Toate materialele care sunt rezultatul unui proiect finanţat de Fundația Orange trebuie să fie funcționale, valabile și actualizate timp de minim 5 ani după finalizarea proiectului. În această perioadă, aceste rezultatea ale proiectelor vor fi oferite beneficiarilor în mod gratuit şi nu se vor solicita contraprestatii de niciun fel, inclusiv drepturi de autor. De asemenea, organizaţia aplicantă trebuie să se asigure că nu modifică destinaţia achiziţiilor efectuate în cadrul proiectului timp de 3 ani după finalizarea implementării proiectului. 

1.7. Procedura de prezentare a proiectelor

Acest concurs se desfășoară exclusiv pe platforma online www.finantare.fundatiaorange.ro.

Pentru proiectele colaborative (Grant 1), doar Partenerul Solicitant desemnat poate înscrie proiectul în concurs.

Pentru a depune un proiect este necesară înregistrarea în platformă prin crearea unui cont de utilizator, accesând secțiunea  “Creează cont”. Veți primi un e-mail de confirmare pe adresa de e-mail pe care ați indicat-o.

După înregistrare, accesați meniul “intră în cont” şi completați email-ul şi parola definită de dumneavoastră pentru a vă loga. După înregistrare veți putea completa formularul de aplicație existent pe platforma online, accesând butonul  “Aplică”.

Dacă ați pierdut sau ați uitat parola cu care v-ați înregistrat, accesați linkul “ai uitat parola?”. 

Formularul poate fi completat pe parcursul mai multor sesiuni. Vă rugăm să vă asigurați că salvați propunerea de proiect cât mai des cu putință. Din motive de securitate, platforma online se închide după fiecare 30 minute de utilizare. Informațiile completate până la acel moment se vor salva automat. Pentru a continua procesul de scriere al proiectului, va fi necesar să intrați din nou în contul creat, utilizând userul şi parola pe care vi le-ați ales la înregistrare, să accesați secţiunea “Proiectele mele” şi să dați click pe statusul propunerii de proiect pe care ați inițiat-o (pe linkul “Proiect deschis”).

Ȋn partea de sus a paginii deschise a formularului creat de utilizator, vor exista 2 butoane: butonul “Editează” vă permite continuarea completării formularului; butonul “Trimite” finalizează formularul şi îl trimite către organizatori spre evaluare. Din momentul în care utilizatorul a accesat butonul “Trimite”  nu va mai putea face nici o modificare la proiectul depus. 

Formularul de aplicație va fi completat în limba ENGLEZĂ.

Anexele solicitate la finalul formularului (de exemplu ultimul raport de activitate al organizației) pot fi trimise în limba romană. Fiecare anexă solicitată în aplicaţie menționează limba în care trebuie depusă respectiva anexă.

Atenție: înainte de a apăsa pe butonul “Trimite”, vă rugăm să vă asigurați că ați completat formularul cu toate informațiile necesare şi că ați ataşat toate anexele solicitate în partea de jos a formularului (detaliate şi în acest regulament).

Doar accesând butonul “Trimite”, propunerea de proiect va fi trimisă către organizatori spre evaluare. Un mesaj de confirmare a trimiterii va fi transmis automat pe adresa de email asociată contului. În cazul în care nu ați primit acest email, vă rugăm să semnalați acest lucru prin email la contact@grantwizard.ro.

După trimiterea aplicației, verificați încă o dată că proiectul figurează cu status “Trimis”.

Aplicațiile începute în perioada de concurs, dar pentru care nu a fost apăsat butonul “Trimite” până la termenul limită, nu vor fi trimise către organizatori.

După trimiterea formularului, veţi primi o confirmare de primire la adresa de e-mail înscrisă în aplicaţie.

În total, participanții vor primi:

 • un email de confirmare la înregistrarea pe platforma online
 • un email de confirmare după trimiterea cu succes a aplicaţiei către organizatori
 • un email cu decizia finală de finanţare care va fi trimis doar către organizaţiile câştigătoare, până la finalul lunii august 2020.

O organizație aplicantă poate depune un singur proiect.

În cazul proiectelor colaborative pentru Grant 1 cu mai mulți parteneri, un partener poate fi parte dintr-un număr de maxim 3 proiecte, dar Partener Solicitant doar în cazul unei singure aplicații.

Dacă mai multe persoane din cadrul aceleiaşi organizaţii trimit propuneri de proiecte, atunci va fi luată în considerare doar prima propunere de proiect primită de organizatori, în ordine cronologică. Următoarele aplicaţii sosite din partea aceleiaşi organizaţii nu vor fi luate în considerare.

I.8. Alte informatii:

Toate drepturile de proprietate asupra informaţiei din materialele care fac parte din pachetul de aplicaţie aparţin organizaţiei aplicante. Fundația Orange îşi asumă să nu folosească informaţia oferită prin această aplicaţie decât pentru evaluarea proiectelor din concurs si, în cazul organizaţiilor câştigătoare ale concursului, doar în condiţiile agreate şi detaliate în cadrul unui contract semnat de ambele părţi.

Prin depunerea Formularului de aplicaţie în cadrul programului de finanțare organizaţia acceptă ca aplicația să fie evaluată conform condițiilor menționate la secțiunea I.3., iar decizia consiliului de selecţie ca fiind finală şi irevocabilă.

Consiliul de selecţie a proiectelor îşi asumă libertatea de a selecta ca parteneri ai programului toate, unele sau nici una din organizaţiile aplicante, pe baza compatibilităţii dintre proiectele propuse cu scopul declarat al acestui program. 

II. Criterii de eligibilitate pentru organizatiile aplicante

Ȋn cadrul etapei de preselecţie, proiectele depuse şi organizaţiile aplicante, indiferent de tipul de Grant (1,2 sau 3) pentru care aplică, vor fi evaluate pe baza unor criterii de eligibilitate disponibile la finalul acestui regulament. Doar proiectele care sunt considerate admise în această etapă, vor trece în etapa următoare de selecţie finală, care va fi realizată de către membrii Consiliului Director al Fundației Orange.

Preselecţia va fi realizată în funcţie de următoarele criterii: 

II.1. Eligibilitatea aplicantului și a partenerilor aplicanți:

 • Proiectul poate fi depus de către o organizaţie non-profit (asociaţie, fundaţie sau federaţie etc.), instituție educațională, medicală sau culturală înregistrată legal în România şi care desfăşoară activităţi de cel puţin 1 an (la data depunerii aplicaţiei) pentru Grant 2 și 3 sau de 2 organizații ca cele de mai sus, aflate într-un parteneriat, printr-un Partener Solicitant desemnat, pentru Grant 1.
 • Organizaţia sau una din organizațiile partenere este acreditată pentru acordarea serviciilor propuse în proiect (acolo unde acreditarea este necesară).
 • Organizaţia / Partenerul Solicitant și partenerii acestuia au depus bilanţul financiar pentru ultimul an fiscal.
 • Organizaţia / Partenerul Solicitant și partenerii acestuia prezintă un raport anual sau un alt mecanism de raportare transparentă a activităţii organizaţiei (site web, material anual de prezentare, raport de audit etc.)
 • Organizaţia / Partenerul Solicitant nu este angrenat în activităţi ilicite, nu a fost condamnat sau în curs de judecare pentru infracţiuni de corupţie şi nu a fost sau nu este într-un litigiu cu Fundaţia Orange, Orange România S.A şi/sau cu orice companie afiliată.

Nu se pot înscrie în concurs organizaţii aplicante ai căror membri în Consiliul Director, membri ai Adunării Generale (inclusiv membri fondatori), membri ai echipei de proiect sau angajaţi sunt rude de gradul I şi gradul II cu angajați ai Fundaţiei Orange, cu membri ai Consiliului Director al Fundaţiei Orange sau ai afiliaţilor Fundaţiei Orange.

De asemenea, organizaţia aplicantă trebuie să menţioneze dacă membri ai Consiliului Director şi/sau ai Adunării Generale se află în orice fel de relaţie contractuală cu Orange România sau cu Fundaţia Orange.

II.2. Eligibilitatea domeniilor și a grupurilor ţintă:

Proiectul depus se adresează persoanelor cu deficiențe auditive și/sau de vedere sau alte deficiențe cauzate de acestea.

Proiectele colaborative se adresează unui număr cât mai mare de beneficiari din întreaga țară, au o componentă digitală avansată, pot dovedi importanța soluției propuse pentru grupul de beneficiari, au un plan dezvoltat de continuitate pe termen lung.

Numărul de beneficiari ai proiectelor și zona geografică unde se va desfășura proiectul vor fi elemente de departajare în procesul de selecție pentru toate cele trei tipuri de Grant. 

II.3. Eligibilitatea bugetului: Suma solicitată poate fi cuprinsă între 10.000 (proiecte unic – aplicant) și 100.000 EUR (proiecte colaborative în parteneriat).

II.4. Eligibilitatea contribuţiei proprii: Organizaţia aplicantă trebuie să aibă o contribuţie proprie de minim 10% din valoarea totală a proiectului.

II.5. Eligibilitatea costurilor administrative:

În cadrul finanțării vor fi susținute costuri administrative în proporție de maxim 18% din bugetul total solicitat de la Fundația Orange. Dacă organizația depășește acest procentaj
va susține costurile din resurse proprii.


Prin costuri administrative Fundația Orange definește orice costuri indirecte asociate coordonării proiectului ( de ex.  costuri cu salarizarea directorului organizaţiei, directorului financiar, costuri operaționale ale organizației neasociate desfășurării proiectului. În aceste costuri administrative nu sunt incluse remunerații sau cheltuieli destinate specialiștilor direct implicați în desfășurarea activităților directe cu beneficiarii (educatori, profesori, medici etc).

II.6. Evaluarea proiectului

Prima etapă de evaluare a proiectelor va lua în considerare:

II.6.1. Evaluarea organizaţiei aplicante / parteneriatului

 • Experienţa de lucru a organizaţiei aplicante și/sau a echipei de lucru cu grupurile de beneficiari sau cauzele selectate în cadrul programului de finanțare şi mai ales abordarea reprezintă un criteriu de departajare a organizaţiilor aplicante.
 • Experiența de lucru în proiecte cu componentă digitală
 • Experiențe precedente de lucru în parteneriat (cu alte organizații, entități sau proiecte similare)

Informaţiile care vor fi luate în considerare în evaluarea experienţei de lucru a organizaţiei:

 • istoric organizaţie
 • rezultate în proiecte similare
 • experiența echipei de proiect în lucrul cu persoanele cu dizabilităţi. 

II.6.2. Evaluarea proiectului depus

Proiectul va fi evaluat în ceea ce priveşte:

 • Relevanţa intervenției propuse
 • Definirea clară a nevoii identificate şi a beneficiarilor cărora li se adresează proiectul
 • Impactul soluției propuse pentru grupul de beneficiari
 • Sustenabilitatea proiectului și continuare pe termen lung și după finalizarea proiectului
 • Numărul de beneficiari vizați de proiect
 • Coerența proiectului şi descrierea clară a activităților
 • Buget realist şi în relație cu activitățile
 • Urmărirea unor rezultate coerente şi relevante
 • Identificarea unor indicatori de evaluare care ajută la stabilirea rezultatelor proiectului
 • Experiența echipei de proiect
 • Pentru proiectele colaborative (Grant 1) – nivelul de digitalizare și tehnologizare a soluției propuse în proiect pentru proiectele colaborative
 • Pentru proiectele colaborative (Grant 1) – demonstrarea importanței soluției propuse pentru beneficiari (prin orice metodă partenerii consideră relevant: focus grup, interviuri, cercetare calitativă/cantitativă, testare, pilotare sau altele). 

Componenta digitală reprezintă un criteriu important în selecția proiectelor câștigătoare. Astfel, vor avea prioritate organizațiile care propun un proiect cu latură digitală care poate acoperi un număr cât mai mare de beneficiari la nivel național.

Existența unui plan pe termen lung de sprijinire a beneficiarilor constituie un criteriu important de selecţie. Vor primi puncte suplimentare organizaţiile ce pot demonstra existența unui plan de dezvoltare a proiectului pe termen mediu demonstrând astfel că organizația poate și știe cum să își deservească beneficiarii pe minim 3-5 ani, după încheierea proiectului susţinut de Fundația Orange.

Se vor acorda punctaje mai mari proiectelor: 

 • Care oferă soluții inovatoare și eficiente de a aborda cauza și în care tehnologia digitală joacă un rol semnificativ
 • Care se desfășoară pe o arie geografică extinsă (proiectul să fie implementat în cel puțin 2 localități) sau proiecte cu un număr de beneficiari semnificativ
 • Al căror impact și rezultate sunt clare și cuantificabile
 • În care să poată fi implicați voluntari Orange România.

În cazul în care se achiziţionează echipamente trebuie să existe un plan clar de utilizare a lor în interesul direct al beneficiarilor sau de către beneficiari.

Ȋn cadrul evaluării, se vor acorda note de la 0 (cel mai puţin) la 5 (cel mai mult) unui set de criterii stabilite pe baza informaţiilor detaliate mai sus.

Criteriile de notare pe baza cărora vor fi evaluate proiectele depuse sunt detaliate în grila ce se găseşte la finalul acestui regulament.

Ȋn plus, fiecare proiect depus trebuie să fie însoţit de următoarele anexe (care sunt menţionate şi în partea de jos a formularului), într-un singur exemplar. Pentru proiectele realizate în parteneriat, vor fi încărcate anexe aferente pentru ambii parteneri:

 • Un exemplar al ultimului raport de activitate al organizaţiei în limba română pentru aplicanții individuali sau ai fiecărei organizații din Parteneriat în cadrul proiectelor colaborative – Grant 1;
 • CV-urile echipei de proiect, în limba engleză, încărcate intr-un singur document;
 • Un document (de maximum  o pagină) în care sunt menționați alţi finanțatori/sponsori/parteneri ai proiectului (dacă este cazul) împreună cu acceptul lor ca Fundaţia Orange să se alăture proiectului;
 • Copie după ultimul bilanţ depus în limba română pentru organizația aplicantă/ fiecare partener;
 • Dacă organizația/ organizațiile a(u) fost auditată(e) financiar în ultimii doi ani, vă rugam atașați scrisoarea auditorului extern (anexa este opțională);
 • Un sumar al auditului în limba engleză (anexa este opțională);
 • Doua fotografii (la calitate şi rezoluţie bună) în format landscape și portret, reprezentative pentru proiect, care să poată fi utilizate în comunicarea iniţială în cazul
  în care proiectul este câştigător;
 • O declaraţie pe proprie răspundere referitoare la modul etic de desfăşurare a activităţii de către organizaţia aplicantă. Pentru proiectele multi-organizaționale, fiecare organizație partener trebuie să încarce declarația. Aceasta are un format standard, pe care reprezentantul organizaţiei aplicante trebuie să îl citească, iar în cazul în care este de acord cu conţinutul său, să îl semneze şi apoi să îl ataşeze scanat. Ȋn cazul în care o organizaţie este aleasă câştigătoare, chestionarul de integritate va deveni anexă la contract;
 • Doar pentru proiectele colaborative – Grant 1: acord de parteneriat (în limba engleză).

Ȋn cadrul procesului de preselecţie, Fundaţia Orange poate solicita oricare dintre aceste documente şi în original.

De asemenea, Fundația Orange va solicita organizaţiilor clasate pe lista scurtă documente adiţionale (cum ar fi Statutul organizaţiei sau copii ale documentelor de înregistrare a organizaţiei).

În cazul în care aceste anexe contravin informaţiilor furnizate în Formularul de aplicaţie sau indică ne-eligibilitatea aplicantului, proiectul va fi descalificat.

Analiza anexelor solicitate (şi detaliate mai sus) face parte din procesul de preselecţie.

Proiecte/activităţi neeligibile:

 • Proiectele care nu se înscriu în obiectivele şi cerințele acestui program;
 • Proiectele incomplete sau care nu au folosit formularul de aplicare standard, disponibil exclusiv pe platforma online;
 • Proiectele care nu includ toate anexele solicitate;
 • Proiectele care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate detaliate la Capitolul II al prezentului regulament;
 • Proiectele care solicită fonduri mai mari de 90% din costul total al proiectului;
 • Proiectele care au depăşit termenul limită de depunere (16 aprilie 2020, ora 16.00);
 • Proiectele care propun activități care au loc în afara României.

Cheltuieli neeligibile:

 • Costuri administrative ale organizaţiei, altele decât legate de proiect;
 • Cheltuieli retroactive ale unor proiecte încheiate sau în curs de desfăşurare;
 • Burse, studii academice sau cercetări pentru angajații organizației. Fundația Orange nu susține tabere, concursuri, excursii, conferințe, concerte sau evenimente de strângere de fonduri, recepții etc.

III. Criterii de selecție a proiectelor 

Proiectele care sunt declarate admise în etapa de preselecţie vor intra în etapa de selecţie finală.

Selecţia finală va fi realizată de către un juriu format din membrii Consiliului Director al Fundației Orange, pe baza criteriilor de evaluare detaliate la pct II.6 de mai sus.

Ȋn cadrul evaluării, membrii juriului vor acorda note de la 0 (cel mai puţin) la 5 (cel mai mult) unui set de criterii stabilite pe baza informaţiilor detaliate mai sus. Criteriile de notare pe baza cărora vor fi evaluate proiectele depuse sunt detaliate în grila ce se găseşte la finalul acestui regulament. 

Vor fi declarate câştigătoare proiectele ce au întrunit scorul cel mai mare în urma evaluării realizate de membrii juriului şi care se încadrează în bugetul total de 250.000 Euro al programului de finanţare. 

IV. Informaţii suplimentare

Pentru informații suplimentare referitoare la regulamentul de desfășurare a programului de finanțare „Lumea prin culoare și sunet” vă rugăm să ne contactați la adresa fundatia.orange@orange.com.

Pentru informaţii și întrebări referitoare la aspecte tehnice ale procesului de aplicare (funcționarea platformei, completarea aplicației online etc.) vă rugăm să ne contactați la adresa contact@grantwizard.ro.

V. Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

Fundația Orange, organizație non-profit de naționalitate română, cu sediul ȋn B-dul Lascăr Catargiu Nr. 47-53, etaj 10, București, sector 1, ȋnregistrată la Registrul Asociațiilor, Fundațiilor și Federațiilor sub nr. 5/28.02.2012, avand C.I.F. 29937530, ca organizator al programului de finanțare „Lumea prin Culoare și Sunet” (ediția 2020), este operator de date cu caracter personal și prelucrează datele cu caracter personal într-un mod confidențial, sigur și transparent și cu respectarea prevederilor Regulamentului European nr.2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor personale.

Fundația Orange pune la dispoziție o adresă dedicată pentru orice cereri sau întrebări legate de modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate. Pentru orice întrebare referitoare la datele personale sau pentru exercitarea drepturilor legale, participanții pot utiliza adresa dedicată fundatia.orange@orange.com. Toate mesajele vor primi răspuns în termenul stabilit conform prevederilor legale (avându-se în vedere și posibilitățile tehnice de implementare a solicitărilor primite).

Categorii de date cu caracter personal procesate în cadrul Concursului

În cadrul Concursului, Fundația Orange va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • datele de contact ale reprezentanților organizațiilor care aplică la concurs, cum ar fi numele, prenumele, adresa poștală, adresa de e-mail, numărul de telefon și/sau altele;
 • documentele aferente înscrierii aplicațiilor (în măsura în care acestea conțin date cu caracter personal);
 • alte date necesare pentru derularea concursului de finanțare.

Aplicațiile (atât cele câștigătoare, cât și cele necâștigătoare) vor fi păstrate de către Fundația Orange pentru o perioadă nedeterminată sau până când organizațiile participante vor solicita Fundației Orange ștergerea acestora.

Refuzul de a furniza datele personale în aplicație sau de a adera la condițiile Regulamentului  reprezintă neparticiparea în concurs sau, în cazul organizațiilor câștigătoare, declararea lor ca necâștigătoare.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate exclusiv în scopul derularii Concursului.

Datele cu caracter personal ale reprezentanților organizațiilor participante la Concurs vor fi prelucrate de către Fundația Orange, în calitate de organizator, direct sau prin intermediul partenerilor implicați în organizarea concursului în vederea organizării și desfășurării Concursului și a comunicării directe cu aplicanții (spre exemplu: Asociația pentru Relații Comunitare).   

În cazul în care proiectele înscrise conțin date cu caracter personal, este responsabilitatea organizației de a obține acordul persoanelor respective de transmitere a datelor lor către Fundația Orange.

În calitate de reprezentant al unei organizații aplicante la Concurs, aveți drepturi specifice cu privire la datele dvs. cu caracter personal.

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, exista următoarele drepturi:

 • dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea Fundației Orange că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul exclusiv al desfășurării concursului, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;
 • dreptul la rectificare care se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de vă șterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • dreptul la restricționarea prelucrării, care se aplică în cazul în care (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii) nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;
 • dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care Fundația Orange demonstrează motive legitime pentru a prelucra datele dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);
 • dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva operatorului în cazul în care considerați că drepturile de care beneficiați au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal fără a se respecta dispozițiile legale în materie;
 • dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorități de supraveghere care vă vizează;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară sau permisă de lege.

Fundația Orange poate comunica datele personale ale participanților unor terțe părți numai în următoarele situații:

 • Furnizori de servicii: Fundația Orange poate contracta furnizori de servicii, experți, specialiști, agenți sau antreprenori care să o asiste în derularea concursului. Fundația Orange România le solicită acestor terțe părți să respecte toate legile aplicabile privind protecția datelor și cerințele de securitate referitoare la datele personale ale participanților;
 • Consultanți sau parteneri externi Fundației Orange care sunt implicați in procesul de evaluare (preselecția și selecția aplicaților) al concursului;
 • Autorități publice: Fundația Orange poate comunica datele în cazul în care i se impune acest lucru prin lege sau în cazul în care consideră, de bună credință, că respectiva divulgare este necesară în mod rezonabil pentru derularea corespunzătoare a obligațiilor fiscale, proceselor juridice, investigațiilor sau pentru a răspunde la orice reclamații.

Protecția datelor cu caracter personal aparținând copiilor sau altor persoane

Nu vor fi prelucrate și stocate date aparținând persoanelor cu vârsta mai mica de 18 ani.

Fundația Orange a aplicat măsuri de siguranță adecvate pentru a garanta siguranța datelor personale ale participanților și a implementat și durate specifice pentru ca datele personale să fie păstrate atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopului declarat.

Securitatea datelor: pentru a garanta siguranța datelor personale, Fundația Orange a implementat o serie de măsuri de securitate care sunt în conformitate cu standardele general acceptate în acest sens. Aceste mijloace de protecție nu acoperă acele date personale pe care participanții aleg să le comunice în spații publice online sau offline.

Păstrarea datelor: Datele cu caracter personal ale participanților declarați necâștigători vor fi stocate de către Fundația Orange pe perioada desfășurării Concursului, respectiv până la validarea câștigătorilor.

Datele cu caracter personal ale câștigătorilor vor fi stocate de către Fundația Orange conform prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabilă sau cât este necesar pentru a răspunde unei reclamații sau a se apăra în cazul unei litigiu. La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Fundația Orange va șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare într-un mod sigur.

Fundația Orange are dreptul de a modifica prezenta Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal oricând pe durata desfășurării Concursului. Orice astfel de modificare va fi publicată pe site-ul Concursului, respectiv va fi adusă la cunoștința participanților prin aceleași mijloace prin care au fost înștiințați cu privire la acest Regulament.

Descarcă de mai jos grila de evaluare a proiectelor: 

Vă mulţumim pentru interesul manifestat față de „Lumea prin Culoare si Sunet” şi vă dorim mult succes!